Organski kukuruz

Organska proizvodnja kukuruza u odnosu na površine kukuruza koje se gaje na konvencionalni način još uvek zauzima jako mali procenat. Povećanje proizvodnje sprečava, u poslednje vreme, često zastupljen GMO kukuruz koji obezbeđuje veće prinose, a samim tim i veći profit. Takođe, troškovi ulaganja u takvu proizvodnju značajno su smanjeni u odnosu na organske uslove gajenja, pa je i sama žitarica jeftinija.  

Organski kukuruz se dobija iz sertifikovane proizvodnje, bez upotrebe GMO zasada, mineralnih đubriva i sintetičkih sredstava za zaštitu bilja. Finalni proizvod je zdraviji u odnosu na onaj dobijen iz konvencionalne poljoprivrede.  

Kontrola bolesti u organskoj proizvodnji kukuruza se bazira na pravilnom plodoredu, izbalansiranoj ishrani biljaka, blagovremenoj primeni agrotehničkih mera tokom vegetacije, upotrebi zdravog semena za setvu i izboru tolerantnih hibrida.

Obrada zemljišta je jedna od najznačajnijih direktnih mera borbe protiv korova i važna karika u stvaranju uslova za brz početni porast useva i jačanje konkurentske sposobnosti kukuruza prema korovima.